Үйлчилгээ
Гишүүд, дэмжигчдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Сургалт
Дотоод сургалт
Гадаад сургалт
GIZ-ийн менежер давтан сургах хөтөлбөр
AOTS-ийн хүний нөөцийн менежерүүдэд зориулсан сургалт
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
Нидерландын Ажил Олгогч Эздийн холбооны шугамаар зохион байгуулдаг сургалтын мэдээлэл
Олон Улсын Ажил Олгогч Эздийн Байгууллагын шцгамаар зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
Сургалтын модиулууд
Сургалтын жилийн төлөвлөгөөнүүд
Хууль эрх зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл
Зөвлөх үйлчилгээ
Стандарт нэвтрүүлэх
Чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо /ISO 9001:2015 , MNS ISO 9001:2016/
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо OHSAS 18001:2007
Нийгмийн хариуцлагын стандарт ISO 26001:2010 /MNS ISO 26001:2010/
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001:2009 /MNS ISO 14001:2011/
Судалгаа
Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судлагаа
Бусад хийгдсэн судалгаа
Төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд
Тайлан төлөвлөгөө
Тайлан
Төлөвлөгөө
Авилга
Авилгын тухай хууль
Холбогдох дүрэм журам
Зохион байгуулсан арга хэмжээ
ААНБ-ын түвшний авлигаас урдьчилан сэргийлэх менежментийн (удирдлагын) тогтолцооны загвар
Ажлын байранд Авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар баримтлах бодлогын загвар (ААНБ-ын түвшинд)
МАОЭХ - Архив, албан хэрэг

Архив, албан хэрэг

Эхлэх хугацаа: 2019-10-18
Дуусах хугацаа: 2019-10-18

Сургалтын зорилго: Төрийн бус байгууллага болон Хувийн хэвшлийн ААН байгууллагуудын ажилтан албан хаагчдад баримт бичгийн стандарт/ MNS 5140:2011, MNS 5140-2:2011, MNS 5140-3:2011/-ын, Сургалтын хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл  албан бичгийн найруулга зүйн талаар анхаарах асуудлууд, хөтлөгдсөн хэргүүдийг эмхлэн цэгцэлж, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу байгууллагын архивт хүлээлгэн өгөх гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийг боловсронгуй болгоход сургалтын зорилго оршино.

  • Албан бичиг боловсруулах, 
  • Албан бичгийн стандарт
  • Архивын баримтанд эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалтын ажил гүйцэтгэх /баримт цэгцлэх/
  • Архивын баримтын данс, бүртгэл үйлдэх
  • Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэхэд анхаарах зарим асуудлаар байгууллагын архивт хүлээлгэн өгөх.

Бүртгүүлэх: 11-325635, +976-99527575, amgalan@monef.mn, хаягуудаар бүртгэл явагдаж байна. 

Төлбөр: 80,000 төгрөг

Тайлбар: 10-р сарын 17-ны өдөр төлбөрөө тушааж суудалаа баталгаалжуулна уу.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 11-325635, +976-99527575 утсаар холбогдон аваарай.