Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хуулиуд
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХҮНДЭТГЭХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХҮНДЭТГЭХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

2019/07/24
  • Эрхэлж буй үйл ажиллагааны хүрээнд хүний эрхийг хүндэтгэн, хамгаалах зарчмыг баримтлан ажиллах,
  • Ажлын байран дахь хүний эрхийг хүндэтгэн хамгаалахдаа Олон улсын гэрээ, конвенц болон тус орны хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгох,
  • Ажлын байран дахь хүний эрхийг зөрчихөд чиглэсэн санаатай ба санамсаргүй аливаа үйлдлийг гаргахгүй байх,
  • Хүний эрхийг хүндэтгэн хамгаалахдаа хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч талуудын ойлголт, чадварыг дээшлүүлэхээс эхэлж, харилцан хүлээх үүргээ хуулийн дагуу тохиролцон, тодотгон хэрэгжүүлэх,
  • Ажлын байран дахь хүний эрхийг хангах арга хэмжээг байгууллагынхаа тухайнжилийн төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийг тайлагнаж хэвшүүлэх,

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО