Хамтын ажиллагаа
Яам, агентлагууд
Гадаад харилцаа
Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага /ILO 1919/
Олон Улсын Ажил Олгогч Эздийн Байгууллага /IOE 1920/
Ази Номхон Далайн Ажил Эздийн Олгогчдын Холбоо /CAPE 2001/
Голландын Ажил Олгогч Эздийн Хамтын Ажиллагааны Хөтөлбөр (DECP 2006)
ОУХБ-ын Bangkok болон Beijing дэх товчоо
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага /WHO 1948/
Европын холбоо /EU 1993/
Дэлхийн банк /1944/
Азийн Хөгжлийн Банк /ADB 1966/
Азийн сан /1954/
НҮБ-ийн төсөл болон хөтөлбөрүүд
Японы эдийн засгийн байгууллагуудын холбоо /KEIDANREN 2002/
Малайзын Ажил Олгогч Эздийн Холбоо /MEF 1959/
Сингапурын Үндэсний Ажил Олгогч Эздийн Холбоо /SNEF 1948/
Солонгосын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо /KEF 1961/
Байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн Германы "In Went" байгууллага
Монгол Улсад суугаа гадаадын Консулын газар, Элчин сайдын яамд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо