Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хуулиуд
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХИЙГ ХҮНДЭТГЭХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХИЙГ ХҮНДЭТГЭХ ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

2019/07/24
  • Эрхэлж буй үйл ажиллагааныхаа хүрээн дэх хөдөлмөрлөх эрхийг олон улсын гэрээ, конвенц болон тус орны хуулийн дагуу чанд сахин биелүүлэхийг эрмэлзэх,
  • Ажлын байран дах эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө, хамтын гэрээ хэлэлцээр хийх эрхийг хүндэтгэн, хүлээн зөвшөөрөх,
  • Ажлын байран дахь албадан хөдөлмөрийн бүх хэлбэрийг арилгах
  • Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг бүрэн устгах,
  • Хөдөлмөр эрхлэлт болон ажил мэргэжлийн хүрээнд ялгаварлан гадуурхах аливаа хэлбэрийг зогсоох,
  • Хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаар өөрсдийн хүрээнийхний мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО