Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн холбоо
Гишүүнчлэл
Mэдээлэл
Гишүүнчлэлд элсэх журам
Гишүүнчлэлд элсэх
Шагнал
МАОЭНХ-ны Гишүүн байгууллагуудын мэдээлэл

Гишүүнээр элсэгчид Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоонд хүсэлтээ бичгээр гаргах ба түүнийг үндэслэн гишүүний батламж олгосноор гишүүнд элссэнд тооцно.

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Гишүүнчлэлийн татвар

  • 50-с доош ажилтантай аж ахуйн нэгж байгууллагын жилийн татвар - 200,000 төгрөг
  • 50-500 ажилтантай аж ахуйн нэгж байгууллагын жилийн татвар - 500,000 төгрөг
  • 500-с дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж байгууллагын жилийн татвар - 1,000,000 төгрөг 

Гишүүнчлэлд элсэх анкет бөглөх