Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хуулиуд
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

2019/07/24
  • Өөрийн бизнесийн үйл ажиллагааныхаа тайлан, тооцоог хугацаанд үнэн зөв гарган тайлагнаж хэвших
  • Өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаанаасаа төлөх татвар, хураамжийг хугацаанд нь бүрэн төлж, улсын төсвийн бүрдүүлэлтэд дэмжлэг үзүүлэх
  • Нэмүү өртөгтэй бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээ тогтвортой, найдвартай эрхлэх замаар улс орны эдийн засгийн өсөлтөд оруулах хувь нэмрээ нэмэгдүүлэх
  • Өөрсдийн хөдөлмөрөөр нийгэмд бүтээж буй болгосон баялгаа ажилчиддаа зөв шударга хүртээн хуваарилахад илүү анхаарах
  • Баялгийг хуваарилахдаа хуримтлал бий болгох, хүний хөгжил, эрүүл мэнд, боловсрол, улс орны эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах чиглэлүүдэд түлхүү анхаарал хандуулах

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО