Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
МАОЭНХ-ны ажлын төлөвлөгөө
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Залуу ажил олгогч эздийн нийгэмлэг
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо

Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо

2019/07/20

Холбооны шийдвэр, бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц зохион байгуулалт нь Ерөнхийлөгчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулж, гишүүн болон бусад байгууллагуудад холбооны үйлчилгээг шуурхай хүргэх үүрэг  бүхий байнгын ажиллагаатай Гүйцэтгэх захирлын алба юм.