Үйлчилгээ
Гишүүд, дэмжигчдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Сургалт
Дотоод сургалт
Гадаад сургалт
GIZ-ийн менежер давтан сургах хөтөлбөр
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
AOTS-ийн хүний нөөцийн менежерүүдэд зориулсан сургалт
Нидерландын Ажил Олгогч Эздийн холбооны шугамаар зохион байгуулдаг сургалтын мэдээлэл
Олон Улсын Ажил Олгогч Эздийн Байгууллагын шцгамаар зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
Сургалтын модиулууд
Сургалтын жилийн төлөвлөгөө
Зөвлөх үйлчилгээ
Хөдөлмөрийн харилцаа
Хүний нөөцийн менежмент
Цалин, хөлс урамшууллын тогтолцоо
Ажлын байрны эрсдэлийн менежмент
Хөдөлмөрийн маргааныг зохицуулах, эвлэрүүлэх
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн системийг нэвтрүүлэх
Ажлын байрны ачаалал тооцох аргачлал
Санхүү татварын тайлан гаргах, санхүүгийн дотоод хяналт хийх
Бизнесийн төсөл, хөтөлбөр боловсруулах
Ажил мэргэжлийн стандарт боловсруулах
Хууль эрх зүйн зөвлөгөө
Стандарт нэвтрүүлэх
Чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо /ISO 9001:2015 , MNS ISO 9001:2016/
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо /OHSAS 18001:2007/
Нийгмийн хариуцлагын стандарт ISO 26001:2010 /MNS ISO 26001:2010/
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001:2009 /MNS ISO 14001:2011/
Бизнесийн тасралтгүй байдал /ISO 22301/
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал /ISO 22000/
Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн хамгаалал ба үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдал /BS OHSAS 18001/
Чанарын менежмент /ISO 9001/
Эрсдлийн менежмент /ISO 31000/
Нийгмийн хариуцлага /SA8000/
Судалгаа
Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судлагаа
Цалин урамшууллын систем
Хөдөлмөрийн харилцааны төлөв байдал
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
Хөдөлмөрийн зах зээлийн тоон болон чанарын судалгаа
Ажил мэргэжлийн ангилал
Төрийн хөрөнгө санхүүгийн зарцуулалтын үр ашиг
Хувийн хэвшил дэх хүний нөөцийн удирдлага
Албан бус уурхайн талаар судалгаа
Авлига, хүнд суртал
Хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл
Шинэ тутам үүсэн бий болох харилцаа
Төрийн болон хувийн хэвшлийн захиалгат судалгаа
Уул уурхайн салбарын ажил, мэргэжлийн ангилал
ТХХТ-ын бэлэн байдлын үнэлгээ
Бусад хийгдсэн судалгаа
Төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд
Малчин та ажил олгогч
Стратеги төлөвлөгөө
Судалгааны ажлын тайлан
Сургалтын гарын авлага
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо

2019/08/06

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБООНЫ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ЖАГСААЛТ

  • ЕХ-ны санхүүжилтээр ТМБССД-1 төслийн хүрээнд “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбар дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх нь” сэдэвт төсөл, 2016-2019 он
  • ЕХ-ны санхүүжилтээр ТМБССД-1 төслийн хүрээнд “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын Удирдах Зөвлөлийг нийгмийн түншлэлийн чиглэлээр бэхжүүлэх, нийгмийн түншлэлд суурилсан стратеги төлөвлөгөө боловсруулах нь” сэдэвт төсөл, 2018-2019 он
  • ШХА-ийн Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хүрээнд “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих болон орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөл болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг уялдуулах нь” төсөл, 2018-2020 он
  • ЕХ-ны санхүүжилтээр ТМБССД-2 төслийн хүрээнд “Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийг бэхжүүлэх” сэдэвт хөтөлбөр, 2017-2019 он
  • ЕХ-ны СЕКИМ төслийн хүрээнд “Ажил олгогч, ажил хайгч хоёрыг хооронд нь холбож өгөх Internship хөтөлбөр”, 2019-2020 он
  • GIZ төслийн хүрээнд “Менежер бэлтгэх хөтөлбөр”, 2009 оноос одоог хүртэл
  • DECP-тэй хамтран “Мах болон барилгын салбарт мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх нь” хөтөлбөр, 2019-2023 он
  • Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ҮОМШӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах зөвлөх үйлчилгээ, 2016 оноос одоог хүртэл
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн системийг нэвтрүүлэх, 2014 оноос одоог хүртэлн
  • Аж ахуй эрхлэлтийн “Бизнесээ эхэл, бизнесээ хөгжүүл” хөтөлбөр, 2007 оноос одоог хүртэл