Төлөөллийн үйл ажиллагаа
Төлөөлөн ажилладаг төрийн байгууллагууд
3 талт хороо
3 талт зөвлөлүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо 3 талт хороо

3 талт хороо

2019/08/02
 • Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хороо
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 3 талт үндэсний хороо
 • Стандартчилалын техникийн хороо
 • Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах Айпек хөтөлбөрийн үндэсний зохицуулах хороо
 • Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын хэм хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих дэд хороо
 • Нийслэлийн төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хороо
 • Нийслэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар хороо
 • Хүний эрхийн үндэсний хороо
 • Засгийн газрын болон хувийн хэвшлийн хамтарсан зөвлөлдөх хороо
 • Нийслэлийн төр засгийн болон Хувийн хэвшлийн ААН Байгууллагуудын хамтын ажиллагааг зохицуулах үүрэг
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал эрхэлсэн хороо
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хороо
 • Залуучуудийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний хороо
 • Нийслэлийн нийгмийн даатгалын маргаан таслах комисс
 • Цалин хөлсний асуудлаар зөвлөлдөх 3 талт салбар хороо
 • Утаагүй Улаанбаатар хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцүүлэн батлуулах түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохи
 • ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх үндэсний хороо, төслийн удирдах хороо