Хууль, эрх зүй
Хуулиуд
Хуулиуд
Санал авч буй хуулийн төслүүд
Ажил олгогч эздийн баримтлах ёс зүй
Эдийн засгийн хүрээнд
Нийгмийн даатгалын хүрээнд
Хөдөлмөрлөх эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Хүний эрхийг хүндэтгэх хүрээнд
Шударга өрсөлдөөнийг дэмжих хүрээнд
Авилга, хээл хахуулийн эсрэг
Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд
Нийгмийн түншлэлийн хүрээнд
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлын хүрээнд
Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХҮРЭЭНД АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН БАРИМТЛАХ ЁС ЗҮЙ

2019/07/24
  • Нийгмийн баялгийг бүтээхдээ гэрээгээр ажиллуулсан ажиллах хүчнийхээ ирээдүйн амьдралын баталгаа болсон нийгмийн хуулийн дагуу тодорхойлон төлдөг болох
  • Нийгмийн даатгалыг тодорхойлогч суурь үзүүлэлт болох цалин, хөлс, урамшууллыг зөв шударга тогтоон тооцдог байх, 
  • Нийгмийн даатгалын харилцааны талаарх мэдлэгээ дээшлүүхэд байнга анхаарах, 

 

МОНГОЛЫН АЖИЛ ОЛГОГЧ ЭЗДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО