Бидний тухай
Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
Дэд ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ
МАОЭНХ-ны ажлын төлөвлөгөө
Байгууллагын түүх
Холбооны стратеги
Үндсэн чиглэл
Бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах бүтэц
Шийдвэр бодлого хэрэгжүүлэх бүтэц
Ажил мэргэжлийн стандартын төв
Танилцуулга
Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа Ажил мэргэжлийн стандарт-ын жагсаалт
АМДШ-ны эксперт болон Дакумчид
Сургалт
Орон нутгийн салбар холбоод
Холбооны үүсгэн байгуулсан байгууллагууд
Мэргэжлийн холбоодын нэгдсэн зөвлөл
Залуу ажил олгогч эздийн нийгэмлэг
Ажил олгогч эздийн академи
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо

Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо

2019/07/22

МАОЭНХ-ны эрх барих дээд байгууллага холбооны чуулган юм. Ээлжит чуулганыг 4 жил тутамд нэг удаа зохион байгуулдаг. Чуулганаар үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэлэлцэн баталж, холбооны ерөнхийлөгч болон удирдах зөвлөлийг сонгоно.

МАОЭНХ-ну удирдах зөвлөл 51 гишүүнээс бүрддэг бөгөөд тэдгээр нь чуулганаар хэлэлцэх асуудлыг бэлдэж, хороодынхоо үйл ажиллагааг удирдлагаар хангадаг.