Төлөөллийн үйл ажиллагаа
Төлөөлөн ажилладаг төрийн байгууллагууд
3 талт хороо
3 талт зөвлөлүүд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо 3 талт зөвлөлүүд

3 талт зөвлөлүүд

2019/08/02
 • Нийгмийн даатгалын 3 талт улсын зөвлөл
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний зөвлөл
 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үндэсний зөвлөл
 • Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл
 • Стандартчилалын үндэсний зөвлөл
 • Нийслэлийн мэргэжлийн боловсролын салбар зөвлөл
 • Хүний аюулгүй байдлыг хангах сайн засаглал хөтөлбөр
 • Авилгатай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөл
 • Нийслэлийн эрүүл мэндийн даатгалын орон тооны бус зөвлөл
 • Монголд үйлдвэрлэл хөгжүүлье төслийн удирдах зөвлөл
 • Мэргэжлийн хяналтын газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөл
 • Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөл
 • Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн хөтөлбөр төслийн удирдах зөвлөл