Төлөөллийн үйл ажиллагаа
Гишүүдээ төлөөлөн ажилладаг төрийн байгууллага, яам, агентлаг
3 талт хороо
3 талт зөвлөл, хороо байгууллагууд
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбоо ГИШҮҮДЭЭ ТӨЛӨӨЛӨН АЖИЛЛАДАГ 3 ТАЛТ ЗӨВЛӨЛ, ХОРОО

ГИШҮҮДЭЭ ТӨЛӨӨЛӨН АЖИЛЛАДАГ 3 ТАЛТ ЗӨВЛӨЛ, ХОРОО

2019/08/02
 • Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт үндэсний хороо ( МУ-ын Их Хурлаас томиглогддог)
 • Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл ( МУ-ын Их Хурлаас томиглогддог)
 • Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл ( МУ-ын Их Хурлаас томиглогддог)
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний зөвлөл ( Засгийн газрын тогтоолоор байгуулагддаг )
 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үндэсний зөвлөл ( Засгийн газрын тогтоолоор байгуулагддаг )
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хороо ( ЗГ-ын тогтоолоор байгуулагддаг )
 • Мэргэжлийн боловсрол сургалтын хөтөлбөрын магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл ( ЗГ-ын тогтоолоор байгуулагддаг )
 • Олон улсын гэрээ конвенцийн хэм хэмжээний 3 талт үндэсний хороо 
 • Зээлийн батлан даалтын сангийн удирдах зөвлөл
 • Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөл
 • Засгийн газар болон хувийн хэвшлийн хамтарсан зөвлөлдөх хороо
 • Хүний эрхийн үндэсний хороо
 • Гамшгаас хамгаалах үндэсний зөвлөл
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал эрхэлсэн дэд хороо
 • Нийслэлийн нийгмийн даатгалтын маргаан таслах комисс
 • Цалин хөлсний асуудлаар зөвлөлдөх 3 талт салбар хороо
 • Нийслэлийн эрүүл мэндийн даатгалын орон тооны бус салбар зөвлөл 
 • Стандартчилалын үндэсний зөвлөл
 • Нийслэлийн мэргэжлийн боловсролын салбар зөвлөл
 • Нийслэлийн эрүүл мэндийн даатгалын орон тооны бус зөвлөл
 • Монголд үйлдвэрлэл хөгжүүлье төслийн удирдах зөвлөл
 • Мэргэжлийн хяналтын газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөл
 • Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөл
 • Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн хөтөлбөр төслийн удирдах зөвлөл
 • ЕХолбооны нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн удирдах хороо
 • ЕХолбооны СЕКИМ (SECiM) төслийн зохицуулах хороо
 • Швецарын хөгжлийн агентлагын залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн удирдах хороо