Үйлчилгээ
Гишүүд, дэмжигчдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Сургалт
Дотоод сургалт
Гадаад сургалт
GIZ-ийн менежер давтан сургах хөтөлбөр
AOTS-ийн хүний нөөцийн менежерүүдэд зориулсан сургалт
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
Нидерландын Ажил Олгогч Эздийн холбооны шугамаар зохион байгуулдаг сургалтын мэдээлэл
Олон Улсын Ажил Олгогч Эздийн Байгууллагын шцгамаар зохион байгуулдаг сургалтуудын мэдээлэл
Сургалтын модиулууд
Сургалтын жилийн төлөвлөгөөнүүд
Хууль эрх зүйн зөвлөгөө, өмгөөлөл
Зөвлөх үйлчилгээ
Стандарт нэвтрүүлэх
Чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцоо /ISO 9001:2015 , MNS ISO 9001:2016/
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо OHSAS 18001:2007
Нийгмийн хариуцлагын стандарт ISO 26001:2010 /MNS ISO 26001:2010/
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001:2009 /MNS ISO 14001:2011/
Судалгаа
Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн судлагаа
Бусад хийгдсэн судалгаа
Төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд
Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд
Тайлан төлөвлөгөө
Тайлан
Төлөвлөгөө
Авилга
Авилгын тухай хууль
Холбогдох дүрэм журам
Зохион байгуулсан арга хэмжээ
ААНБ-ын түвшний авлигаас урдьчилан сэргийлэх менежментийн (удирдлагын) тогтолцооны загвар
Ажлын байранд Авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар баримтлах бодлогын загвар (ААНБ-ын түвшинд)
МАОЭХ - Байгууллагын хөгжил ба Хүний нөөцийн менежмент

Байгууллагын хөгжил ба Хүний нөөцийн менежмент

Эхлэх хугацаа: 2019-09-20
Дуусах хугацаа: 2019-09-23
“Байгууллагын хөгжил ба Хүний нөөцийн менежмент” сэдэвт сургалтанд элсэлт авч эхэллээ.
Монголын Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбооноос зохион байгуулж буй Хүний нөөцийн менежмент сэдэвт сургалтыг 2019 оны 9-р сард зохион байгуулах гэж байна.
 
Сургалтыг удирдахуйн ухаан, хүний нөөц, бүтээмж, чанарын удирдлагаар мэргэшсэн, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, туршлагатай багш нар удирдан явуулна. Сургалт нь онол, практик хослон явагдах бөгөөд шат ахисан дараагийн сургалтанд хамрагдах боломжтой.
 
Бүртгүүлэх: 11-318896, +976 98840556 enkhjin@monef.mn www.monef.mn хаягуудаар бүртгэл явагдаж байна.
 
Дэлэнгэрэнгүй мэдээллийг 11-318896, +976-98840556 утасаар холбогдон аваарай.